X: 000 Y: 000
B: 000 L: 000
Otsi / Kihid
 
Laen ... Tulemuste kiht
  Alustamiseks kliki kaardil objektile ja määra see otsingupiirkonnaks.
  Valitud on
  Objekt on valimata

  Tühista valik
  Alustamiseks klõpsa nupul ja siis kaardil soovitud kohas
   

  Tühista valik
  Alustamiseks klõpsa nupul ja siis joonista ristkülik kaardile
   
  Tühista valik

  Kaardipildi navigeerimiseks on mitmeid võimalusi:
  • hiirega kaardi nihutamine,
  • hiirerullikuga kaardi suurendamine/vähendamine,
  • suurendusriba kasutamine,
  • ülevaateaknas asukoha valimine,
  • shift-klahvi all hoides suurenduskastiga suurendamine.
  Aluskaardid

  Aluskaartide valikunupud leiad kaardiakna ülemisest paremast nurgast:

  Aluskaardi nupul vajutades lülitatakse kaardil sisse valitud aluskaardi kiht. Foto kiht ilmub nähtavale alates suurendusastmest "Põllumassiiv".

  Suurendusriba

  Suurendusriba leiad kaardiakna ülevalt paremast servast. Suurendusriba näitab kaardi suurendusastmete ulatust ja sellel liikuv marker tähistab hetkel valitud suurendusastet. Suurendusastet saad muuta ribal või suurendusastme sildil hiirega vajutades või markerit lohistades.

  Ülevaateaken

  Ülevaateaken asub kaardipildi paremas alumises nurgas. See näitab, kus kohas Sa Eesti mastaabis oma tegevusega oled.
  Akent saad kasutada navigeerimiseks, selleks pead ülevaatekaardil vaid soovitud kohta klõpsama ja kaardiaknas kuvatakse valitud asukoht samas suurendusastmes, kui see oli eelnevalt.
  Ülevaatekaarti saad sulgeda kui on vaja vaba kaardipinda, ja taas avada.

  Info

  Ülevaateakna kõrvalt leiad infopaneeli. Seal kuvatakse kaardipildi keskpunkti koordinaadid ja otseviite genereerimise link kaardikuva hetkeseisule. Samuti kuvatakse sinna kaardi joonmõõtkava meetrites.

  Vahemaade ja pindalade mõõtmine

  Vahemaade ja pindade mõõtmiseks on kaardiakna ülemises paremas servas tööriistaribal vastavad tööriistad, millele klõpsates vastav tööriist aktiveerub. Teistkordselt tööriistale vajutades aktiveeritus kaob.

  Mõõtmise alustamiseks aktiveeri vastav tööriist ja märgi ära alguspunkt, klõpsates korra kaardipildil. Seejärel klõpsa järjest kohtades mille vahelisi kaugusi või pindala soovid mõõta.

  Mõõtmise lõpetamiseks:
  • Vahemaa puhul tee topeltkõps viimases punktis
  • Pindala puhul tee topeltkõps viimases punktis või klõps ala alguspunktis
  • Mõõdetud vahemaad ja pindala kuvatakse tööriistanuppude all.

  Mõõtmise ajal saad kaardiakent hiirega ka nihutada.

  Nurgapunkte saad nihutada neid hiirega lohistades. Joone või ala nurgapunktide kustutamiseks klõpsa hiirega soovitud punktis. Nurgapunktide lisamiseks liigu vastavalt kas joonele või ala servale ning klõpsa soovitud kohas.

  Objekti info

  Otsingutulemuse valimisel või hiirega infokihil klõpsates kuvatakse kaardil valitud objekti geomeetria ja valitud objekti infoaken. Infoakna sisu on erinevatel kaardikihtidel erinev.
  Infoakna sulgedes kaob kaardilt ka objekti geomeetria.
  Infoaken sulgeb ja geomeetria kaob ka juhul, kui klõpsata kaardil kohta, kus objekti pole.

  Kaardi puhastamine

  Tööriistaribalt leiad ka nupu kaardi ja tegevuste puhastamiseks.

  Puhasta kaart nupp tühistab mõõtmised, puhastab täidetud otsinguväljad, eemaldab otsingupiirkonna, eemaldab kaardilt ja tulemuste paneelilt otsingutulemused ning sulgeb kõik avatud kaardikihid.

  Otsingud

  Põllumassiivide otsing

  Otsinguvormi avamine ja täitmine:
  Otsingu menüüs vali otsingu tüübiks "Põllumassiivid". Avatakse põllumassiivide otsinguvorm. Otsida saad põllumassiivi numbri, taotleja nime, taotleja äriregistri koodi, maakasutuste, kultuuride, maakondade, valdade, viimase muudatuse aja ja ruumilise filtri järgi. Vähemalt üks otsingukriteerium peab olema täidetud.

  Otsingu piirkonna määramine:
  Ava otsingu piirkonna määramise tööriistad lingiga "Määra otsingu piirkond". Otsingu piirkonda on võimalik seada kolmel viisil:
  1. Objekt
  Otsingu geomeetriaks saad määrata iga objekti kaardil, mille infoakna all servas on valik "Määra otsingu geomeetriaks". Sellel lingil vajutades seatakse see objekt otsingu geomeetriaks ja otsingu piirkonna määramise alasse tekib selle kohta teave.
  Nüüd on otsing piiratud ainult selle geomeetriaga ja väljaspool seda asuvaid massiive ei otsita. Antud geomeetriale on võimalik rakendada ka ruumilist puhvrit. Selleks sisesta lahtrisse "Määra puhver" numbriline väärtus kilomeetrites. Valitud geomeetriale arvutatakse puhver ja tulemus kuvatakse kaardile.
  Link "Tühista valik" eemaldab otsingu piirkonna otsingu kriteeriumite hulgast.
  2. Punkt
  Saad märkida suvalise punkti kaardile ja leida sellele punktile etteantud raadiusega ruumilise puhvri. Selleks vali nupp: ja tee soovitud asukohta kaardil klõps. Punkt märgitakse kaardile.
  Soovi korral sisesta lahtrisse "Määra puhver" numbriline väärtus kilomeetrites. Märgitud punktile arvutatakse puhver ja tulemus kuvatakse kaardile.
  Nüüd on põllumassiivide otsing piiratud ainult selle geomeetriaga ja väljaspool seda asuvaid massiive ei otsita. Link "Tühista valik" eemaldab otsingu piirkonna otsingu kriteeriumite hulgast.
  3. Piirkond
  Saad määrata suvalise suurusega ristküliku otsingu ruumiliseks kriteeriumiks. Selleks vali nupp: ja vea hiirega soovitud asukohta kaardil ristkülik.
  Nüüd on otsing piiratud ainult selle geomeetriaga ja väljaspool seda asuvaid massiive ei otsita. Link "Tühista valik" eemaldab otsingu piirkonna otsingu kriteeriumite hulgast.

  Otsingu käivitamine:
  Nupp "Otsi" käivitab kõikidele otsinguparameetritele vastava päringu ja avatakse tulemuste paneel.
  Päringu lõppedes kuvatakse tulemuste paneelile leitud tulemuste arv ja kõik leitud objektid nimekirjana.
  Esimene tulemus aktiveeritakse ja kuvatakse kaardile. Klõps tulemuste nimekirja elemendil aktiveerib selle ja näitab vastet kaardil. Klõps nimekirja elemendi otseviite nupukesel genereerib selle objekti otseviite brauseri aadressiribale.
  Leitud objektid kuvatakse ka kaardile eraldi kihina. Samuti lülitatakse sisse massiivide kiht. Tulemuste kihti saad sisse/välja lülitada tulemuste paneeli päises olevast lingist "Tulemuste kiht".

  Otsingu tühistamine:
  Link "Tühista" tühjendab lahtrid, sulgeb tulemuste paneeli ja puhastab kaardi tulemustest.

  Loomade registri tegevuskohtade otsing

  Otsinguvormi avamine ja täitmine:
  Otsingu menüüs vali otsingu tüübiks "Loomade registri tegevuskohad". Avatakse loomade registri tegevuskohtade otsinguvorm. Otsida on võimalik tegevuskoha liigi, tegevuskoha registreerimisnumbri, loomapidaja nime, loomapidaja registrikoodi, tegevuskoha maakondade, tegevuskoha omavalitsusüksuste, tegevuskohas peetavate loomaliikide, tegevuskoha tootmissuundade, tegevuskoha registrisse kandmise kuupäeva ja ruumilise filtri järgi. Vähemalt üks otsingukriteerium peab olema täidetud.

  Otsingu piirkonna määramine:
  Ava otsingu piirkonna määramise tööriistad lingiga "Määra otsingu piirkond". Otsingu piirkonda on võimalik seada kolmel viisil:
  1. Objekt
  Otsingu geomeetriaks saad määrata iga objekti kaardil, mille infoakna all servas on valik "Määra otsingu geomeetriaks". Sellel lingil vajutades seatakse see objekt otsingu geomeetriaks ja otsingu piirkonna määramise alasse tekib selle kohta teave.
  Nüüd on otsing piiratud ainult selle geomeetriaga ja väljaspool seda asuvaid loomade registri tegevuskohti ei otsita. Antud geomeetriale on võimalik rakendada ka ruumilist puhvrit. Selleks sisesta lahtrisse "Määra puhver" numbriline väärtus kilomeetrites. Valitud geomeetriale arvutatakse puhver ja tulemus kuvatakse kaardile.
  Link "Tühista valik" eemaldab otsingu piirkonna otsingu kriteeriumite hulgast.
  2. Punkt
  Saad märkida suvalise punkti kaardile ja leida sellele punktile etteantud raadiusega ruumilise puhvri. Selleks vali nupp: ja tee soovitud asukohta kaardil klõps. Punkt märgitakse kaardile.
  Soovi korral sisesta lahtrisse "Määra puhver" numbriline väärtus kilomeetrites. Märgitud punktile arvutatakse puhver ja tulemus kuvatakse kaardile.
  Nüüd on otsing piiratud ainult selle geomeetriaga ja väljaspool seda asuvaid loomade registri tegevuskohti ei otsita. Link "Tühista valik" eemaldab otsingu piirkonna otsingu kriteeriumite hulgast.
  3. Piirkond
  Saad määrata suvalise suurusega ristküliku otsingu ruumiliseks kriteeriumiks. Selleks vali nupp: ja vea hiirega soovitud asukohta kaardil ristkülik.
  Nüüd on otsing piiratud ainult selle geomeetriaga ja väljaspool seda asuvaid loomade registri tegevuskohti ei otsita. Link "Tühista valik" eemaldab otsingu piirkonna otsingu kriteeriumite hulgast.

  Otsingu käivitamine:
  Nupp "Otsi" käivitab kõikidele otsinguparameetritele vastava päringu ja avatakse tulemuste paneel.
  Päringu lõppedes kuvatakse tulemuste paneelile leitud tulemuste arv ja kõik leitud objektid nimekirjana.
  Esimene tulemus aktiveeritakse ja kuvatakse kaardile. Klõps tulemuste nimekirja elemendil aktiveerib selle ja näitab vastet kaardil. Klõps nimekirja elemendi otseviite nupukesel genereerib selle objekti otseviite brauseri aadressiribale.
  Leitud objektid kuvatakse ka kaardile eraldi kihina. Samuti lülitatakse sisse loomade registri tegevuskohtade kiht. Tulemuste kihti saad sisse/välja lülitada tulemuste paneeli päises olevast lingist "Tulemuste kiht".

  Otsingu tühistamine:
  Link "Tühista" tühjendab lahtrid, sulgeb tulemuste paneeli ja puhastab kaardi tulemustest.

  Infoaken:
  Tegevuskohas loomaliigi juures sulgudes kuvatakse loomade/lindude arv. Vesiviljelusloomade puhul kuvatakse sulgudes biomassi kg-des.

  Pärandniitude otsing

  Otsinguvormi avamine ja täitmine:
  Otsingu menüüs vali otsingu tüübiks "Pärandniidud". Avatakse pärandniidu otsinguvorm.
  Sisesta lahtrisse "Pärandniidu number" pärandniidu number või osa sellest.

  Otsingu käivitamine:
  Nupp "Otsi" käivitab otsinguparameetritele vastava päringu ja avatakse tulemuste paneel.
  Päringu lõppedes kuvatakse tulemuste paneelile leitud tulemuste arv ja kõik leitud objektid nimekirjana.
  Esimene tulemus aktiveeritakse ja kuvatakse kaardile. Klõps tulemuste nimekirja elemendil aktiveerib selle ja näitab vastet kaardil. Klõps nimekirja elemendi otseviite nupukesel genereerib selle objekti otseviite brauseri aadressiribale.
  Leitud objektid kuvatakse ka kaardile eraldi kihina. Samuti lülitatakse sisse pärandniitude kaardikiht. Tulemuste kihti saad sisse/välja lülitada tulemuste paneeli päises olevast lingist "Tulemuste kiht".

  Otsingu tühistamine:
  Link "Tühista" tühjendab lahtrid, sulgeb tulemuste paneeli ja puhastab kaardi tulemustest.

  Katastriüksuste otsing

  Otsinguvormi avamine ja täitmine:
  Otsingu menüüs vali otsingu tüübiks "Katastriüksused". Avatakse katastriüksuste otsinguvorm.
  Sisesta lahtrisse "Katastriüksuse nimi" nimetuse osa ja/või lahtrisse "Katastriüksuse tunnus" katastritunnuse osa. Vähemalt üks väli peab olema täidetud.

  Otsingu käivitamine:
  Nupp "Otsi" käivitab otsinguparameetritele vastava päringu ja avatakse tulemuste paneel.
  Päringu lõppedes kuvatakse tulemuste paneelile leitud tulemuste arv ja kõik leitud objektid nimekirjana.
  Esimene tulemus aktiveeritakse ja kuvatakse kaardile. Klõps tulemuste nimekirja elemendil aktiveerib selle ja näitab vastet kaardil. Klõps nimekirja elemendi otseviite nupukesel genereerib selle objekti otseviite brauseri aadressiribale.
  Leitud objektid kuvatakse ka kaardile eraldi kihina. Samuti lülitatakse sisse katastrite kiht. Tulemuste kihti saad sisse/välja lülitada tulemuste paneeli päises olevast lingist "Tulemuste kiht".

  Otsingu tühistamine:
  Link "Tühista" tühjendab lahtrid, sulgeb tulemuste paneeli ja puhastab kaardi tulemustest.

  Koordinaadid

  Otsinguvormi avamine ja täitmine:
  Otsingu menüüs vali otsingu tüübiks "Koordinaadid". Avatakse koordinaatide otsinguvorm.
  Sisesta lahtrisse "X või B" põhjasuunaline koordinaat, lahtrisse "Y või L" idasuunaline koordinaat. Mõlemad väljad peavad olema täidetud.

  Otsida saad järgmisi koordinaate:
  • Eesti koordinaate (L-EST / EPSG:3301).
   Näide: X: 6474444 ja Y: 659653
  • Geograafilisi koordinaate (WGS84 / EPSG:4326) kujul kk.nnnn.
   Näide: B: 58.3812 ja L: 26.7299
  • Geograafilisi koordinaate (WGS84 / EPSG:4326) kujul kk mm ss.
   Näide: B: 58 22 52 ja L: 26 43 47

  Otsingu käivitamine:
  Nupp "Otsi" leiab sisestatud koordinaatidele vastava asukoha, markeerib punkti kaardile ja tsentreerib kaardi koordinaatidele.

  Otsingu tühistamine:
  Link "Tühista" tühjendab lahtrid ja puhastab kaardi tulemustest.

  Aadressiotsing

  Otsinguvormi avamine ja täitmine:
  Otsingu menüüs vali otsingu tüübiks "Aadressiotsing". Avatakse aadressi otsinguvorm.
  Sisesta lahtrisse "Aadressi osa" soovitud otsingusõna.

  Otsingu käivitamine:
  Nupp "Otsi" käivitab otsinguparameetritele vastava päringu ja avatakse tulemuste paneel.
  Päringu lõppedes kuvatakse tulemuste paneelile leitud tulemuste arv ja kõik leitud objektid nimekirjana.
  Esimene tulemus aktiveeritakse ja kuvatakse kaardile. Klõps tulemuste nimekirja elemendil aktiveerib selle ja näitab vastet kaardil. Klõps nimekirja elemendi otseviite nupukesel genereerib selle objekti otseviite brauseri aadressiribale.

  Otsingu tühistamine:
  Link "Tühista" tühjendab lahtrid, sulgeb tulemuste paneeli ja puhastab kaardi tulemustest.

  Tulemuste paneel

  Tulemuste paneeli avamine ja sulgemine:
  Tulemuste paneel avaneb ainult otsingu käivitamisel. Kui tulemuste paneel on avatud, siis saad seda peita ülevalt vasakult paneeli päise kõrval olevast nupukesest.
  Peidetud paneeli saad avada otsingupaneeli sulgemise nupukese all olevast tulemuste paneeli avamise nupukesest.

  Otsingu tulemused:
  Nupp "Otsi" otsingupaneelil käivitab otsinguparameetritele vastava päringu ja avatakse tulemuste paneel.
  Päringu lõppedes kuvatakse tulemuste paneelile leitud tulemuste arv ja kõik leitud objektid nimekirjana.
  Esimene tulemus aktiveeritakse ja kuvatakse kaardile. Klõps tulemuste nimekirja elemendil aktiveerib selle ja näitab vastet kaardil. Klõps nimekirja elemendi otseviite nupukesel genereerib selle objekti otseviite brauseri aadressiribale.

  Otsingu allalaadimine:
  Tulemuste paneeli all servas on tulemuste allalaadimiste tööriistad, kui vastav otsing seda võimaldab. Alla saad laadida põllumassiivide ja loomade registri tegevuskohtade andmeid.
  Nupust "Lae andmed alla" avatakse allalaadimise failide valikud. Valida saab ESRI SHP, MapInfo TAB, MS Excel (2007) ja CSV vahel.
  Vastaval valikul vajutades avatakse uus aken ja päring saadetakse teele. Kui päring on lõpetatud ja fail genereeritud, siis kuvatakse aknasse link, millel vajutades saab faili alla laadida.

  Otseviited

  Otseviidete kuvamine:
  Tehes otsing, kuvatakse nimekiri otsingutulemustest. Iga leitud kirje ees on kirje peale liikudes märgend "Genereeri otseviide". Sellele klõpsates genereeritakse brauseri aadressiribale objekti otseviide. Ekraanile kuvatakse teade: "Objekti otseviide genereeriti brauseri aadressilahtrisse. Kasutamiseks kopeeri otselink."
  Samasugust nö valmis otseviidet saab kasutada kõikide otsingu tüüpide puhul.
  Otseviiteid on võimalik genereerida ka kaardiakna kohta - selleks on kaardi allservas koordinaatide kohal tekst "Link". Vajutades sellele, genereeritakse kaardiakna otseviide brauseri aadressiribale. Ekraanile kuvatakse teade: "Kaardivaate otseviide genereeriti brauseri aadressilahtrisse. Kasutamiseks kopeeri otselink."
  Otseviite kasutamisel uue objekti otsimiseks tuleb jälgida otsingu tüüpi võrdusmärgi järel ning lisada peale viimast kaldkriipsu otsitava objekti number.

  Otseviidete näited:
  https://kls.pria.ee/kaart/#map=9/6474079/659485
  https://kls.pria.ee/kaart/#otsi=kataster/79507:041:0004
  https://kls.pria.ee/kaart/#otsi=aadress/Tartu%20maakond
  https://kls.pria.ee/kaart/#otsi=massiivid/66147216628
  https://kls.pria.ee/kaart/#otsi=ehitised/EE12738
  https://kls.pria.ee/kaart/#otsi=plknr_1420/47449490830
  https://kls.pria.ee/kaart/#otsi=polluid/12970342

  Kaardikihid

  Kaardikihid on jagatud gruppidesse. Vaikimisi on esimene grupp avatud ja kõik teised grupid suletud olekus. Grupi nimel hiirega vajutades saad gruppi avada ja sulgeda.

  Kaardikihtidel on määratud suurendustasemed, millest alates saad neid sisse lülitada ja näha. Kui kaarti pole vajaliku tasemeni üles suurendatud siis kaardikihi nime ees olev sisselülitamise kastike on mitteaktiivne ja seda kihti ei saa nähtavaks teha. Sisse võib olla lülitatud mitu kaardikihti korraga. Kaardikihi nime järel on leppemärk, millisena kihti kaardiaknas kujutatakse.

  Kui otsingutüübile vastab kaardikiht (nt. põllumassiivid, loomade registri tegevuskohad), siis otsingut sooritades lülitatakse ka vastav kiht sisse.

  Kaardikihte saad grupi piires järjestada. Selleks liigu hiirega kihi leppemärgi peale, vajuta hiirenupp alla ja lohista kiht sobivasse asendisse. Hiirenuppu lahti lastes järjestatakse kaardikihid kaardiaknas vastavalt uuele järjestusele kihipaneelil.

  PRIA avaliku veebikaardi teave

  PRIA veebikaart on abivahend, mille abil saab kiiresti leida põllumassiive, pärandniite, loomade registri tegevuskohti ning mõõta vahemaid ja pindalasid.

  Probleemi korral võta ühendust:
  Telefon: +372 737 7660
  E-post: maa@pria.ee

   

  Allikad:
  Maa-amet: Katastriinfo, aluskaardid, veekaitsevööndid, aadressandmed, Rail Baltic'u trass
  Keskkonnaagentuur: EELIS (Eesti looduse infosüsteem)
  Põllumajandus- ja Toiduamet: Maaparandussüsteemide register, taimetervis, tuulekaer
  Maaelu Teadmuskeskus: Mullakaardid
  Muinsuskaitseamet: Kinnismälestised
  Keskkonnaamet: Karuputkekolooniad

   

  PRIA avaliku veebikaardi valmimist rahastas Euroopa Liit